Voorwaarden

INLEIDING
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

DEFINITIES
1. A. Huitema Internetdiensten B.V.: gevestigd te Wommels en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 62911899 handelend onder de naam A. Huitema Internetdiensten B.V.. 2. Website: de website van A. Huitema Internetdiensten B.V., te raadplegen via www.haarstrip.nl en alle bijbehorende subdomeinen. 3. Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met A. Huitema Internetdiensten B.V. en/of zich geregistreerd heeft op de Website. 4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen A. Huitema Internetdiensten B.V. en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. 5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van A. Huitema Internetdiensten B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor A. Huitema Internetdiensten B.V. slechts bindend, indien en voor zover deze door A. Huitema Internetdiensten B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

AfterPay – Digitale Factuur (Nederland)
AfterPay voert voor www.haarstrip.nl het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een digitale factuur van AfterPay via e-mail ontvangt om het gekochte product(en) te betalen. U kunt bij www.haarstrip.nl betalen met een digitale factuur tot een bedrag van €150 als u voor de eerste keer betaalt via AfterPay. Bent u al bekend bij AfterPay kunt u betalen tot een bedrag van €250. Ter goedkeuring van uw verzoek om te betalen met digitale factuur voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacy beleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met digitale factuur niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode. U kunt bij vragen altijd contact met AfterPay opnemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het consumentendeel van de AfterPay website.

 

AfterPay – Digitale Factuur (België)
AfterPay voert voor www.haarstrip.nl het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een digitale factuur van AfterPay via e-mail ontvangt om het gekochte product(en) te betalen. Ter goedkeuring van uw verzoek om te betalen met digitale factuur voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacy beleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met digitale factuur niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode. U kunt bij vragen altijd contact met AfterPay opnemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het consumentendeel van de AfterPay website.

 

PRIJZEN EN INFORMATIE
1 Alle op de Website en in andere van A. Huitema Internetdiensten B.V. afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 2 De weergegeven prijzen zijn inclusief verzendkosten. 3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. A. Huitema Internetdiensten B.V. kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van A. Huitema Internetdiensten B.V. afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 4 A. Huitema Internetdiensten B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

COPYRIGHT
Wij staan geen overname van ons beeldmateriaal toe aan derden. Ons materiaal is uniek gemaakt en enkel in bezit van A. Huitema Internetdiensten B.V.. Wanneer iemand materiaal overneemt voor commercieel gebruik zal er een factuur gemaakt worden gericht aan het bedrijf dat er achter zit. De prijzen variëren van €300,00 tot €900,00. Wel mag er met toestemming beeldmateriaal gebruikt worden voor blogs en andere uitgevers ten behoeven van haarstrip.nl.

 

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van A. Huitema Internetdiensten B.V. en het voldoen aan de daarbij door A. Huitema Internetdiensten B.V. gestelde voorwaarden. 2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt A. Huitema Internetdiensten B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. 3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft A. Huitema Internetdiensten B.V. het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

 

UITVOERING OVEREENKOMST
1 Zodra de bestelling door A. Huitema Internetdiensten B.V. is ontvangen, stuurt A. Huitema Internetdiensten B.V. de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe. 2 A. Huitema Internetdiensten B.V. is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 3 De levertermijn bedraagt in beginsel 1 werkdag (alleen voor geslaagde transactie’s voor 18:00). De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van A. Huitema Internetdiensten B.V.. 4 Indien A. Huitema Internetdiensten B.V. de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden. 5 A. Huitema Internetdiensten B.V. raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit. 6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

 

HERROEPINGSRECHT
1. Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft de Klant het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met A. Huitema Internetdiensten B.V. binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald. |

2. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.

3. Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan A. Huitema Internetdiensten B.V. te retourneren, dan wel binnen deze termijn A. Huitema Internetdiensten B.V. op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product binnen 14 dagen zal retourneren. Producten kunnen geretourneerd worden aan:

 

A. Huitema Internetdiensten B.V.
It Stalt 17
8731 EA Wommels

 

4 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant. 5 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld. 6 Het herroepingsrecht geldt niet voor: Een gebruikt Haarstrip. Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; -Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 

Let op: bij retour sturen deze brief meesturen: Modelformulier voor ontbinding / herroeping

 

BETALING
1 Klant dient betalingen aan A. Huitema Internetdiensten B.V. volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. A. Huitema Internetdiensten B.V. is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. Garantie en conformiteit 1 A. Huitema Internetdiensten B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat A. Huitema Internetdiensten B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 2 Een door A. Huitema Internetdiensten B.V., fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen. 3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt A. Huitema Internetdiensten B.V. daarvan in kennis te stellen. 4 Indien A. Huitema Internetdiensten B.V. de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

 

KLACHTENPROCEDURE
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van A. Huitema Internetdiensten B.V., dan kan hij bij A. Huitema Internetdiensten B.V. telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden. 2 A. Huitema Internetdiensten B.V. geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal A. Huitema Internetdiensten B.V. binnen 3 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

 

PERSOONSGEGEVENS
1 A. Huitema Internetdiensten B.V. verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

SLOTBEPALINGEN
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar A. Huitema Internetdiensten B.V. gevestigd is. 3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven 4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

CONTACTGEGEVENS
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

A. Huitema Internetdiensten B.V.
BTW Nr. NL825665073B01
Tel. +31515700237

It Stalt 17
8731EA Wommels
Nederland

GRATIS VERZENDING!